Články - rubrika Dění v oddíle

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Komentovaný návrh novely stanov VSK Humanita

Rubrika: Dění v oddíle 

Oddíl si rozvracet nedáme!!!

Autor: Hrb

V klidné a přátelké atmosféře proběhla dne 12. června schůzka předsedů oddílů VSK Humanita v ústředí klubu v Praze - Hostivaři. Věcná a konstruktivní debata se obešla bez osobních útoků a všechny příspěvky účastníků vyjadřovaly společné odhodlání podílet se na budování klubové sounáležitosti a klidu ke sportovní činnosti na všech výkonnostních úrovních.
Debatu zahájil s. Smrčka úvodním slovem, po kterém dostali slovo všichni zúčastnění delegáti, kteří měli k jednotlivým bodům stanov připomínky. Nechyběla ani sebekritika mnohých, kteří se z krizového vývoje ve VSK již poučili. Zmařen byl pokus ztroskotanců a samozvanců z horolezeckého oddílu o zavedení pravidel zastupitelské pseudodemokracie do rozhodování o společných otázkách. Přijat byl kompromisní návrh, proti kterému již ani tito rozvraceči nemohli vystupovat, pokud si chtěli alespoň naoko zachovat svou tvář.
Jednomyslné schválení návrhu stanov přípravným grémiem bude následovat plenární zasedání valné hromady dne 22. října t.r., kde bude tento návrh, posouvající vztahy mezi oddíly opět o krok vpřed, jistě hladce přijat.S T A N O V Y VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T AI. Základní ustanovení

1. Vysokoškolský sportovní klub Humanita je dobrovolným sdružením občanů provozujícíchtělovýchovu, sport a turistiku. Ve VSK se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny /dále jen oddíly/

Tzn. neexistuje individuální členství.

2. VSK byl založen v roce 1965 pod názvem Slavia humanitní fakulty Praha.V letech1978 - 1990existovala pod názvem VŠTJ humanitní fakulty UK Praha. )
VSK Humanita se hlásí k tradicím vysokoškolské tělovýchovy a sportuv České republice a stává se
pokračovatelem a garantem zachování myšlenek svých předchůdců.

3. Sídlem Vysokoškolského sportovního klubu HumanitajeSportovní centrum UKBruslařská10, Praha 10, 100 00
II. Poslání a cíle


1.Základním posláním VSK Humanita je :

a/ organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních tělovýchovných aturistických aktivit,
vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

b/ vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů

c/ budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

Toho času ovšem nevlastníme vůbec žádná takováto zařízení.

d/ vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve VSK k dodržovánízákladních etických,
estetických a mravní pravidel

e/ hájit zájmy sdružených oddílů a členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovatse všemi
sportovními organizacemi,sportovními svazy, státní správou i obecní samosprávou
III. Orgány VSK

1.Nejvyšším orgánem VSK je valná hromada složená z delegátů všech sdružených oddílů

a/schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok.

b/valnou hromadu VSK může svolatpředseda, výkonný výbor nebo 1/3 členů

c/valná hromada se musí uskutečnit nejpozději 1 měsíc po podání podnětu


2.Valná hromada:

a/ rozhoduje o vzniku a zániku VSK, v případě zániku o majetkovém vypořádání

b/ rozhoduje o názvu, sídle a symbolice VSK

c/ rozhoduje o přijetí a změnách stanovVSK

d/ rozhoduje o přijetí nového oddílu /odboru/ nebo organizace

e/ rozhoduje o vyloučení oddílu v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem nebostanovami VSK

f/ schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku VSK, schvaluje rozpočet výkonného výboru
a schvalujepříspěvky jednotlivým oddílům

g/ schvaluje interní předpisy, ve kterých upravívztahy uvnitř VSK

h/ počet delegátů je stanovendle počtu členů v oddíle
/ nejméně 1 za odddíl, na každých dalších "započatých"20 členů v oddíle 1 delegát /

Nakonec byl schválen tento kompromisní návrh na základě argumentu, že účast na VH je minimálním projevem sounáležitosti s VSK, když už od něj bereme peníze a využíváme dalších výhod. Pokud nám nepůjde o prosazení bůhvíčeho, stačí tedy účast jednoho z nás.

ch / k platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomnýchdelegátů
za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny všech delegátů.

I/ nepřítomnost zástupců oddílu na výroční valné hromadě znamená vyřazení tohoto oddílu
z klíčování na schvalované období

Jinými slovy, pro daný rok nedostaneme žádné peníze.


3. Výkonný výbor

a/ je výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor.

b/ zabezpečuje plnění úkolůVSK v období mezi jednotlivými valnými hromadami

c/ rozhoduje ve všech věcech pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady

d/ svolává jej předsedadle potřeby nebo na žádostjednotlivého oddílu

e/ členy výkonného výboru jsou volení zástupci jednotlivých oddílů
(oddíl=1 člen výkonného výboru)

Zde bylo ještě ustanovení o tom, že výbor má předsedu, pokladníka a hospodáře. Z konečného zpracování evidentně vypadlo. No co, vždyť je to stejně jedno.


4. Výkonný výbor

a/ zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

b/ organizuje a řídí hospodářskou činnost VSK

c/ připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu hlavním směrům činnosti, k rozdělení
dotací a příspěvků od PTÚ a ČAUS , jiných organizací a fyzických osob

d/ dbá o hospodárné využívání finančních prostředků a majetku VSK

e/ spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů

f/ zajišťuje spolupráci s ostatními TJ a SK, sportovními organizacemi, jinými organizacemi a fyzickými
osobami

g/ k zabezpečení činnosti VSK vytváří v nezbytně nutném rozsahu aparát složený ze smluvních nebo
profesionálních pracovníků a rozhoduje o jejich odměně

Placená funkce předsedy VSK je novinka, kterou považuji za přínosnou. Honorovaný člověk bude mít snad motivaci něco dělat a nám ostatním vznikne alespoň morální právo chtít, aby vyvíjel skutečnou činnost. Odpadne známá výmluva: Co chcete, dělá to zadarmo ve svém volném čase!
Z průvodního dopisu k novele stanov cituji: Simona spočítala, že v případě odměny cca 1 500,- Kč pro organizačního pracovníka, by členské příspěvky musely stoupnout o 50,- Kč. Prosím zvažte v oddíle, zda je to únosné!


h/ výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

ch/ platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

I/ na základě předložené kandidatury volí předsedu VSK


5/ Předseda

a/ vystupuje jménem VSKv obdobímezi valnými hromadami

b/ neprodleně informuje předsedy oddílů a členy výkonného výboru o všech záležitostech, které
se týkají VSK Humanita nebo činnosti jednotlivých oddílů

c/ řídí denní agendu VSK Humanita
/nájemní smlouvy, smlouvy s externími pracovníky, sponzorské smlouvy,čerpání finančních
prostředků, atd./

d/ k platnosti úkonu předsedy jménem VSK je zapotřebí dodatečného schválení výkonného výboru

d/ funkční období předsedy je 3leté6/ Revizní komise

a/provádí revizi hospodaření VSK Humanita avýkonného výboru.

b/ má 3 členy, které volí valná hromada.IV. Společné zásady členství


a / členem VSK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním VSK, pokud se stane
členem některého ze sdružených oddílů

b/o přijetí za člena rozhoduje oddíl, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad
členství schválených valnou hromadou

c/ registraci členů, otázku členských průkazů a příspěvků upravujevýkonný výbor


V. Práva a povinnosti členů

1.Členové VSK majítato práva:

a/ využívat všech možností nabízených VSK

b/ podílet se na řízení a chodu VSK a svého oddílu

c/ zúčastnit se kdykoliv jako host s hlasem poradním zasedání výkonného výboru

d/ po vypořádání majetkoprávních vztahů s VSK, kdykoliv zrušit své členství


2.Členové VSK tyto povinnosti:

a/ řídit se společnými zásadami členství a dalšími zásadami schválenými valnou hromadou

b/ pravidelně platit oddílové a členské příspěvky

c/ řídit se obecně platnými lidskými normami při sportovní a tělovýchovné činnosti a opatrovat
svěřený materiál

d/ další práva a povinnosti člena VSK vymezuje výhradně valná hromada

VI. Majetek VSK a hospodaření

1.Zdrojem majetku VSK jsou zejména:

a/ příspěvky členů VSK

b/ příjmy z tělovýchovné a sportovní činnost

c/příjmy z vlastní hospodářské činnosti

d/ státní příspěvky, dotace od PTÚ, MŠMT a jiných organizací a osob

c/ plnění sponzorských smluv, plnění darovacích smluv
Sponzorský dar čerpá v plné výši oddíl, který jej získal. Ošetřeno by to mělo být ve sponzorské smlouvě. Týká se to spíše šermířů aj., kteří jezdí na mezinárodní soutěže, případně je vyhrají a jsou tedy pro potenciální spozory zajímaví.

2.Majetek VSK je ve vlastnictví VSK jako celku.


a/ o převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

.b/ kromě majetku, ke kterému má VSK vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným
majetkem k němuž má právo hospodaření.
Hospodaření s takovým majetkem se řídí s platnými obecně právními předpisy

c/ hospodaření s majetkem VSK upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve
kterých se rovněž upraví pravidla hospodaření a ostrahy tohoto majetku


d/ Vlastní hospodářská činnost VSK se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup VSK při jeho případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku atd. Příjmy plynoucí h hospodářské činnosti rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k potřebám a zájmům VSK i jednotlivých oddílů.VII. Závěrečná ustanovení

1.Jménem VSK vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru.

2. K platnosti úkonu předsedyjménem VSK je zapotřebí dodatečného schválení výkonného výboru

VIII. Tyto stanový nabývají účinnosti dnem registrace .

V Praze dne12. června 2008

Článek vložil:     Hrb - 31.8.2008

Poslední úprava:    Gobo - 1.9.2008   10:24

Ostatní články z této rubriky:

Setkání ČHS s oddíly - komorní varianta

[08.06.2023]

Valná hromada ČHS 2023

[26.03.2023]

Nová identita ČHS

[13.03.2023]

Instruktorské oddílové sezení

[12.01.2023]

Nové logo

[13.12.2022]

Valná hromada (členská schůze) 2022

[02.12.2022]

Horoškola se vylepšuje

[18.11.2022]

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI HO HUMANITA

[27.09.2022]

Valná hromada: přijďte probrat, co nás baví a co nás pálí!

[27.09.2022]

Akce horoškoly

[20.09.2022]

Rada starších 2022 a organizátorů akcí

[15.09.2022]

Nové průvodce v oddílové knihovně

[23.02.2022]

Poslední slanění

[05.01.2022]

Zápis ze schůze VSK Humanita ze dne 26.10.2021.

[27.10.2021]

Rada starších: obrysy společných akcí 2021/2022

[16.09.2021]

Šárka s Dejvem jsou svoji

[12.09.2021]

Tak se nám ti mladí berou...

[07.09.2021]

Nová pravidla oddílové knihovny

[14.06.2021]

Vánoce v oddíle pokračují

[19.03.2021]

Vánoce v půjčovně

[04.01.2021]

Nový matroš v půjčovně

[09.08.2020]

Domácí žulová bouldrovka

[17.04.2020]

Šestka slavila třicetiny

[28.10.2019]

nic

[09.09.2019]

Půjčovna

[30.06.2019]

Aby nedošlo k faux paux...

[11.09.2017]

Půjčovna - červencová výzva!!!

[21.06.2017]

Humanitní schůze 2017

[22.03.2017]

Povinné opáčko pravidel půjčovny

[21.12.2016]

Valná hromada ČHS

[20.03.2016]

Trika: Bořeň - Climb now, work later.

[06.03.2016]

Nováčci v novém roce

[27.10.2015]

Pro Maťovy smutný oči...

[26.06.2015]

Valná hromada ČHS 2015

[23.03.2015]

Horolezecký festival na Hrubé Skále

[18.03.2015]

Svět v jednom puzzle

[18.05.2014]

Půjčovna NEBUDE 24.4., 1.5. a 8.5.

[14.04.2014]

Humtrička

[29.03.2014]

Oddílová schůze

[27.03.2014]

Něco končí, něco začíná

[20.03.2014]

HBC 2013

[13.01.2014]

Fotosoutěž 2009-2013

[11.10.2013]

Humtrička

[25.06.2013]

Zprávy ze schůze VSK

[23.04.2013]

Oddílová schůze 20.3.2012

[25.03.2013]

Oddílová ročenka 2012

[10.12.2012]

Trošku z jiného soudku ... malá horolezkyně, jachtařka

[23.10.2012]

VH ČHS 2012

[24.03.2012]

Oddílová schůze 14. 3. 2012

[16.03.2012]

Zápis ze schůzky Rady starších 20.9.2011

[26.09.2011]

(Dvoj) ročenka - objednání

[04.04.2011]

Valná hromada 2011 - krátká zpráva z ČHS

[28.03.2011]

Zápis z oddílové schůze 22.3. 2011

[26.03.2011]

Porada: Nastanou změny? Nastanou!

[17.03.2011]

Nastanou změny?

[27.02.2011]

ZDrSEM Outdoor pro Humanitu

[13.05.2010]

Zápis z oddílové schůze 24.3.2010

[30.03.2010]

Valná hromada ČHS 2010

[27.03.2010]

HUMTRIČKA

[05.02.2010]

Dvoufázové seznámení se skialpováním

[11.01.2010]

Ročenka 2010

[15.11.2009]

Zápis ze schůze rady starších a moudřejších

[08.09.2009]

HUMTRIČKA a další

[16.06.2009]

Anketa v Tisé

[31.05.2009]

Vernisáž letošní fotovýstavy

[30.04.2009]

Humanitní fotosoutěž 2009

[02.04.2009]

Změna termínu vernisáže fotosoutěže 09

[22.03.2009]

Zápis ze schůze 18.3. 2009

[22.03.2009]

Valná hromada ČHS: magnézium bez zákazů

[22.03.2009]

Kdo bude další???

[10.02.2009]

Krásné svátky a šťastný nový rok!

[23.12.2008]

Humáč Retro Cup

[17.11.2008]

Zápis ze schůzky Rady starších 3.9.2008

[10.09.2008]

Ročenka 2009

[09.09.2008]

Evuscha bourá genderové stereotypy

[13.05.2008]

Zpráva z VH VSK

[05.05.2008]

Telegraficky z VH VSK

[30.04.2008]

Zápis ze schůze 19.3.08

[25.03.2008]

HBC 2007 - komentář a celkové výsledky

[18.12.2007]

Hazard na Humáč

[14.12.2007]

HBC 2007

[17.10.2007]

Zápis ze schůze Rady starších 6.8.2007

[12.09.2007]

HO Humanita má připravit novelu stanov VSK

[23.04.2007]

Valná hromada VSK Humanita

[18.04.2007]

Střípky z fotítka

[03.04.2007]

Feminizace (kdysi) mužného sportu

[25.03.2007]

Zápis ze schůze 14.3.07

[20.03.2007]

Kšefty s tričkem

[11.02.2007]

12.1.2007 - Vzpomínka na Pupa

[11.01.2007]

Humanitní fotosoutěž 2007

[05.01.2007]

Reportáž jste, doufám, nečekali...

[04.01.2007]

Objednávky oddílových triček

[16.12.2006]

Mažoretka 006

[08.12.2006]

Salát z tvarůžků

[25.10.2006]

Nováčci 2006 poprvé s lanem v ruce

[22.10.2006]

ODDÍLOVÁ TRIČKA 2.díl

[08.10.2006]

Jak se stát členem Humanity

[05.10.2006]

HH aneb horolezecký hermelín

[03.10.2006]

Zápis ze schůzky RS 31.8.06

[04.09.2006]

Rozhodnutí Rady starších HO Humanita v disciplinárním řízení s Jakubem Turkem

[04.09.2006]

Pro hodné strýčky...

[12.07.2006]

Návrhy na humanitní trička!

[30.05.2006]

RP-Řež - aktuálně

[05.05.2006]

RP-Řež - pravidla hry

[05.05.2006]

Zprávička z valné hromady VSK

[28.04.2006]

Zápis ze schůze 15.3.06

[17.03.2006]

Návrhy na výroční oddílovou schůzi HO Humanita

[14.03.2006]

Zápis ze schůzky RS 14. 2. 06

[17.02.2006]

Přijímají se objednávky na oddílovou ročenku

[10.02.2006]

Cyklojízda, vzpomínkový večer a poslední rozloučení s Janem Bouchalem

[18.01.2006]

Umřel Honza Bouchal - Pup

[13.01.2006]

Seznam materiálu v půjčovně

[11.01.2006]

Humac boulder cup 2005

[06.12.2005]

Humáč boulder cup počtvrté

[25.11.2005]

Peníze a HO Humanita

[14.10.2005]

Členství v oddíle a nábor

[13.10.2005]

Zápis ze schůzky RS

[07.09.2005]

Svatba na Sychrově

[18.07.2005]

Navrh trika a loga HO Humanita

[09.05.2005]

Bidlova vernisáž

[05.05.2005]

Humanitní fotosoutěž

[04.05.2005]

Opožděný zápis ze schůze

[02.05.2005]

Soutež HO Humanita

[29.04.2005]

Hugo do světa

[27.02.2005]

Příloha CD nebo DVD

[03.02.2005]

Návrhy na oddílovou schůzi H.O.Humanita

[26.01.2005]

Prvni clanek, ktery je mozno editovat ostatnimi registrovanymi uzivateli

[09.01.2005]

Humáč Boulder Cup 2004

[14.12.2004]

Bazar v obrazech

[08.12.2004]

(Ne)velký bazar

[06.12.2004]

Jak si vedli nováčci v sezóně 2004

[18.10.2004]

Sešlost RS

[10.09.2004]

Záhadná choroba pomalu kosí Humanitu

[25.07.2004]

Terénní květákovaná

[09.07.2004]

Zahradní párty v Polesí

[31.05.2004]

Zahradní akce se sníženým vstupným pro děti a důchodce

[27.05.2004]

Valná hromada ČHS

[29.03.2004]

Výroční schůze HO humanita praha, horolezecký oddíl

[08.03.2004]

Schůze HO HUMANITA

[04.03.2004]

PF 2004

[27.01.2004]

Plážové orgie na Bali

[14.01.2004]

Malé počty

[08.01.2004]

Nejstarší humanitní WWW

[02.01.2004]

PF 200?

[03.12.2003]

Tak takhle se posiluje

[25.11.2003]

Ideální novačka

[11.11.2003]

Instruktoři o nováčcích aneb včasné varování novým zájemcům

[20.10.2003]

Proč do humanity

[18.10.2003]

Hlubočepy

[26.09.2003]

Setkání rady starších.

[11.09.2003]

Stanovy Vysokoškolského sportovního klubu Humanita

[10.04.2003]

Legalizaci magnézia odmítáme!

[01.04.2003]

Zápis ze schůze 5.3.2003

[10.03.2003]

Pár postřehů z valné hromady Českého horolezeckého svazu

[28.02.2003]

STANOVY HO HUMANITA

[28.02.2003]

Oddílové písně a básně

[24.02.2003]

Pravidla přijímání nových členů HO Humanita

[24.02.2003]

Sekce článků dokončena

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty