Stanovy Vysokoškolského sportovního klubu Humanita

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Gobo

Stanovy VSK po jeho transformaci na občanské sdružení na podzim 2008.

I. Základní ustanovení

1. Vysokoškolský sportovní klub Humanita je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport a turistiku. Ve VSK se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny (dále jen oddíly).

2. VSK byl založen v roce 1965 pod názvem Slavia humanitní fakulty Praha. V letech 1978-1990 existoval pod názvem VŠTJ humanitní fakulty UK Praha. VSK Humanita se hlásí k tradicím vysokoškolské tělovýchovy a sportu v České republice a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek svých předchůdců.

3. Sídlem VSK Humanita je Sportovní centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10, 100 00.


II. Poslání a cíle

1. Základním posláním VSK Humanita je:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;
b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů;
c) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;
d) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve VSK k dodržování základních etických, estetických a mravní pravidel;
e) hájit zájmy sdružených oddílů a členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat se všemi sportovními organizacemi, sportovními svazy, státní správou i obecní samosprávou;


III. Orgány VSK

1. Nejvyšším orgánem VSK je valná hromada složená z delegátů všech sdružených oddílů.

a) Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok.
b) Valnou hromadu VSK může svolat předseda, výkonný výbor nebo 1/3 členů, písemně nebo e-mailem.
c) Valná hromada se musí uskutečnit nejpozději 1 měsíc po podání podnětu
d) Počet delegátů je stanoven dle počtu členů v oddíle (nejméně 1 za oddíl, na každých 'započatých' 20 členů v oddíle 1 delegát).
e) K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných delegátů za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny všech delegátů.
f) Nepřítomnost žádného zástupce z daného oddílu na výroční valné hromadě znamená vyřazení tohoto oddílu z dělení dotací na schvalované období.

2. Valná hromada

a) rozhoduje o zániku VSK, v případě zániku o majetkovém vypořádání;
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice VSK;
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov VSK;
d) rozhoduje o přijetí nového oddílu (odboru) nebo organizace;
e) rozhoduje o vyloučení oddílu v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem nebo stanovami VSK;
f) schvaluje a projednává zprávu o činnosti, hospodaření a majetku VSK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a schvaluje příspěvky jednotlivým oddílům;
g) schvaluje interní předpisy, ve kterých upraví vztahy uvnitř VSK;

3. Výkonný výbor

a) je výkonným orgánem valné hromady;
b) zabezpečuje plnění úkolů VSK v období mezi jednotlivými valnými hromadami;
c) rozhoduje ve všech věcech pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady;
d) svolává jej předseda dle potřeby, nebo na žádost jednotlivého oddílu, písemně nebo e-mailem;
e) členy výkonného výboru jsou volení zástupci jednotlivých oddílů (oddíl = 1 člen výkonného výboru);

4. Výkonný výbor

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost VSK;
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od PTÚ a ČAUS, jiných organizací a fyzických osob;
d) dbá o hospodárné využívání finančních prostředků a majetku VSK;
e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů;
f) zajišťuje spolupráci s ostatními TJ a SK, sportovními organizacemi, jinými organizacemi a fyzickými osobami;
g) k zabezpečení činnosti VSK vytváří v nezbytně nutném rozsahu aparát složený ze smluvních nebo profesionálních pracovníků a rozhoduje o jejich odměně;
h) je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů;
ch) K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
i) volí a odvolává předsedu VSK;

5. Předseda

a) zastupuje VSK navenek;
b) neprodleně informuje písemně nebo e-mailem předsedy oddílů a členy výkonného výboru o všech záležitostech, které se týkají VSK Humanita nebo činnosti jednotlivých oddílů;
c) řídí denní agendu VSK Humanita (nájemní smlouvy, smlouvy s externími pracovníky, sponzorské smlouvy, čerpání finančních prostředků, atd.);
d) k platnosti úkonu předsedy jménem VSK je zapotřebí schválení výkonného výboru;
e) funkční období předsedy je tříleté;

6. Revizní komise

a) provádí revizi hospodaření VSK Humanita a výkonného výboru;
b) má 3 členy, které volí valná hromada;
c) volí svého předsedu;


IV. Společné zásady členství

a) Členem VSK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním VSK, pokud se stane členem některého ze sdružených oddílů.
b) O přijetí za člena a ukončení členství rozhoduje oddíl, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
c) Registraci členů, otázku členských průkazů a příspěvků upravuje výkonný výbor.


V. Práva a povinnosti členů

1. Členové VSK mají tato práva:

a) využívat všech možností nabízených VSK;
b) podílet se na řízení a chodu VSK a svého oddílu;
c) zúčastnit se kdykoliv jako host s hlasem poradním zasedání výkonného výboru;
d) po vypořádání majetkoprávních vztahů s VSK kdykoliv zrušit své členství;

2. Členové VSK tyto povinnosti:

a) řídit se společnými zásadami členství a dalšími zásadami schválenými valnou hromadou;
b) pravidelně platit oddílové a členské příspěvky;
c) řídit se obecně platnými lidskými normami při sportovní a tělovýchovné činnosti a opatrovat svěřený materiál;
d) další práva a povinnosti člena VSK vymezuje výhradně valná hromada;


VI. Majetek VSK a hospodaření

1. Zdrojem majetku VSK jsou zejména:

a) příspěvky členů VSK;
b) příjmy z tělovýchovné a sportovní činnosti;
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
d) státní příspěvky, dotace od PTÚ, MŠMT a jiných organizací a osob;
e) plnění sponzorských smluv, plnění darovacích smluv;

2. Majetek VSK je ve vlastnictví VSK jako celku.

a) O převodu majetku a dispozicích rozhoduje výkonný výbor.
b) Hospodaření s majetkem VSK upraví výkonný výbor přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých se rovněž upraví pravidla hospodaření a ostrahy tohoto majetku.
c) Vlastní hospodářská činnost VSK se řídí zásadami schválenými výkonným výborem. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k potřebám a zájmům VSK i jednotlivých oddílů.


VII. Tyto stanový nabývají účinnosti dnem registrace.

V Praze dne 15. listopadu 2008

Vytvořeno: Gobo 10.4.2003 09:39
Upraveno:Pionýr 4.2.2009 08:43další...